بیماری ها

شناخت واهم بیماریهای مرغان مروارید

بخشی از کتاب

بطور کلی بیماریهای طیور ممکن است بدو صورت عفونی و یا غیر عفونی بروز نمایند. بیماریهای عفونی خود به دو دسته تقسیم میشوند.
۱- بیماریهای عفونی مسری (مانند نیوکاسل، سل مرغی و …)
۲- بیماریهای عفونی غیرمسری (مانند تورم کف پا در طیور)
در این دسته از بیماریها عفونت در بدن حیوان بیمار رشد نموده ولی از …

 

 

 

نوشته های مرتبط

۱۹

دی
تجهیزات, سوله, فضا, محیط کاری

نور سوله

برنامه نور و روشنائی بخشی از کتاب اجرای برنامه نور و روشنائی برای مرغان مروارید با این هدف دنبال می شود که رشد و تکامل ایندسته از طیور، بویژه رشد دوران جوانی آنها بنحو مطلوبی تنظیم شود، خاصه از بلوغ جنسی زودرس آنها جلوگیری بعمل آید. این امر مستلزم آنست که این مرغان از برنامه نور و […]

۱۹

دی
تجهیزات, دما, رطوبت, سوله, فضا, محیط کاری

سیستم گرمایش و سرمایش

نیاز حرارتی مرغان مروارید بخشی از کتاب در طیور، جوجه های کوچک عموما قادر به گرم کردن بدن خود نیستند. زیرا هنوز سیستم حرارتی بدن آنها تکمیل نیافته است. بنابراین برای گرم کردن خود، احتیاج به یک منبع حرارتی دارند. این عمل در طبیعت بوسیله مادر یعنی همان پرنده کرچ انجام میشود. به این ترتیب که مرغان[…]