جوجه ابلق مرغ شاخدار مرغ شاخدار

قیمت ۱۵۰۰۰ هزار تومان    ( ۱روزه و ۷ روزه )

۰۹۲۱۳۷۰۰۱۳۰

جوجه آبی مرغ شاخدار

قیمت ۱۵۰۰۰ هزار تومان ( ۱ روزه )

۰۹۲۱۳۷۰۰۱۳۰

جوجه سفید مرغ شاخدار

قیمت ۴۰۰۰۰ هزارتومان ( ۱و۷ روزه )

۰۹۱۱۳۷۰۰۱۳۰