نمایندگان رسمی شرکت هزارکوشان پایتخت 

۱- جناب آقای رفیع پور ۰۹۰۳۶۱۹۳۳۴۶ شهرستان پردیس 

۲- جناب آقای خواستار۰۹۱۱۹۷۲۲۴۶۰ استان گلستان 

۳- جناب آقای ملازاده ۰۹۱۱۹۲۴۴۵۲۹ شهرستان جویبار

۴-جناب آقای کریمی ۰۹۲۱۷۱۳۹۵۹۹ شهرستان پاکدشت 

۵-نماینده استان ……………………………….جای شما اینجاست ………………………

۶- از تمام استانها وشهرهای کشور نماینده فعال می پذیریم ………………………….

اینجاست ……………………..