۱۹

دی

بلوغ – مراحل رشد و تکامل

بلوغ بخشی از کتاب مرغان مروارید در سنین ۱۹ تا ۱۸ هفتگی به بلوغ جنسی میرسند. از آنجا که در مورد نژادهای پرورشی تاکید بر حفظ قدرت تولید و حصول تخم هائی با وزن مناسب جوجه کشی بخصوص در اوائل دوره تخم گذاری بسیار مورد نظر است، از این رو شروع تخمگذاری با استفاده از برنامه های […]

۱۹

دی

سن و تعداد تخم گذاری

سن وتعداد تخم گذاری بخشی ازکتاب مرغان مروارید در سنین ۱۹ تا ۱۸ هفتگی به بلوغ جنسی میرسند. از آنجا که در مورد نژادهای پرورشی تاکید بر حفظ قدرت تولید و حصول تخم هائی با وزن مناسب جوجه کشی بخصوص در اوائل دوره تخم گذاری بسیار مورد نظر است، از این رو شروع تخمگذاری با استفاده از[…]

۱۹

دی

جیره نویسی و تغذیه

تغذیه مرغان مروارید بخشی ازکتاب  غذائی که در اختیار طیور بطور کلی قرار می گیرد، باید از ترکیباتی برخوردار باشد که بتواند احتیاجات حیوان را تامین نموده و علاوه بر آن به تولید تخم و یا گوشت و یا هر دوی آنها کمک نماید. جیره های غذائی مرغان مروارید از این قاعده مستثنی …………………………………………………..