۱۹

دی

وزن گیری

مقایسه روند رشد مرغان مروارید و مرغهای گوشتی بخشی از کتاب بر حسب آزمایشات انجام شده از نظر مقایسه رشد در مراحل مختلف سنی بین مرغان مروارید و مرغهای گوشتی بطور کلی این نتیجه بدست آمده است که میزان سرعت رشد مرغان مروارید در حد قابل توجهی کندتر از مرغهای گوشتی میباشد بدین نحو که: ١. جوجه […]

۱۹

دی

ویتامین ها

تغذیه مرغان مروارید بخشی از کتاب غذائی که در اختیار طیور بطور کلی قرار می گیرد، باید از ترکیباتی برخوردار باشد که بتواند احتیاجات حیوان را تامین نموده و علاوه بر آن به تولید تخم و یا گوشت و یا هر دوی آنها کمک نماید. جیره های غذائی مرغان مروارید از این قاعده مستثنی نبوده و باید[…]

۱۹

دی

واکسن – دامپزشک

زمان واکسیناسیون جوجه بخشی از کتاب واکسیناسیون جوجه و پرنده ها در سنین مختلف مهمترین بخش پرورش محسوب می شود و باید با نظارت خاصی و توسط گروه واکسینه تور مجرب تزریق شود. زمان واکسیناسیون جوجه در ابتدا باید خاطر نشان شد طیور بومی بهترین زمان برای واکسیناسیون جوجه های حداقل ۱ ماه می باشد و باید به جوجه[…]