۱۹

دی

بیماری ها

شناخت واهم بیماریهای مرغان مروارید بخشی از کتاب بطور کلی بیماریهای طیور ممکن است بدو صورت عفونی و یا غیر عفونی بروز نمایند. بیماریهای عفونی خود به دو دسته تقسیم میشوند. ۱- بیماریهای عفونی مسری (مانند نیوکاسل، سل مرغی و …) ۲- بیماریهای عفونی غیرمسری (مانند تورم کف پا در طیور) در این دسته از بیماریها عفونت […]

۱۹

دی

نطفه سنجی

نطفه سنجی بخشی از کتاب شما باید تخم مرغ ها را قبل از اینکه آنها را در ماشین جوجه کشی قرار دهید، نطفه سنجی کنید. شما احتمالا قادر نخواهد بود تا چیزی ببینید، چه رسد به افتراق بین تخم مرغ خوب و بد، اما این کار به شما نشان می دهد که یک تخم مرغِ رشد نیافته چطور[…]

۱۹

دی

استرس و وحشت

استرس؛ قاتل خاموش بخشی از کتاب طیور نیز همانند انسان ها از استرس بیزارند . در واقع می توان گفت که استرس، سیستم ایمنی طیور را مختل می سازد و تأثیرات معکوسی بر روی بازدهی آنها دارد . همین دلایل برای پیشگیری از استرس کافی است. در خصوص استرس بسیار بحث شده و مطالب زیادی نوشته شده[…]