۱۹

دی

نطفه سنجی

نطفه سنجی بخشی از کتاب شما باید تخم مرغ ها را قبل از اینکه آنها را در ماشین جوجه کشی قرار دهید، نطفه سنجی کنید. شما احتمالا قادر نخواهد بود تا چیزی ببینید، چه رسد به افتراق بین تخم مرغ خوب و بد، اما این کار به شما نشان می دهد که یک تخم مرغِ رشد نیافته چطور […]

۱۹

دی

تشخیص نر و ماده

تشخیص نر وماده بخشی از کتاب مرغان مروارید جزء رده پرندگان قرقاول محسوب می شوند. این مرغان به علت دارا بودن بدنی قوی و نسبتا گرد و توپر جلب توجه می کنند. بال های آنها کوتاه بوده و قدرت چندانی جهت پرواز کردن ندارند، دم آنها مانند دم مرغان خانگی پهن نبوده و ظاهری همانند آنها ندارند[…]

۱۹

دی

دماسنج

دماسنج بخشی از کتاب بدون شک مهمترین عامل مؤثر در موفقیت عمل جوجه کشی حرارت است. میزان درجه حرارت از نظر کم یا زیاد بودن نه تنها بر روی تمام اعمال حیاتی جنین در جوجه کشی و درصد بازده جوجه تاثیر مستقیم می گذارد، بلکه در رشد و نمو و میزان مرگ و میر بعدی آنها هم[…]