۱۹

دی

بیماری ها

شناخت واهم بیماریهای مرغان مروارید بخشی از کتاب بطور کلی بیماریهای طیور ممکن است بدو صورت عفونی و یا غیر عفونی بروز نمایند. بیماریهای عفونی خود به دو دسته تقسیم میشوند. ۱- بیماریهای عفونی مسری (مانند نیوکاسل، سل مرغی و …) ۲- بیماریهای عفونی غیرمسری (مانند تورم کف پا در طیور) در این دسته از بیماریها عفونت […]

۱۹

دی

دمای محیط

نیاز حرارتی مرغان مروارید بخشی از کتاب در طیور، جوجه های کوچک عموما قادر به گرم کردن بدن خود نیستند. زیرا هنوز سیستم حرارتی بدن آنها تکمیل نیافته است. بنابراین برای گرم کردن خود، احتیاج به یک منبع حرارتی دارند. این عمل در طبیعت بوسیله مادر یعنی همان پرنده کرچ انجام میشود. به این ترتیب که مرغان[…]

۱۹

دی

رطوبت محیط

رطوبت بخشی از کتاب اثر رطوبت و مقدار آن در امر جوجه کشی نیز حائز اهمیت فراوان است. در طی دوره جوجه کشی تخم ها بر اثر گرمای محیط ماشین  جوجه کشی مقدار قابل توجهی از رطوبت خود را از دست می دهند. اگر بحری جبران این رطوبت از …..