۱۹

دی

نطفه سنجی

نطفه سنجی بخشی از کتاب شما باید تخم مرغ ها را قبل از اینکه آنها را در ماشین جوجه کشی قرار دهید، نطفه سنجی کنید. شما احتمالا قادر نخواهد بود تا چیزی ببینید، چه رسد به افتراق بین تخم مرغ خوب و بد، اما این کار به شما نشان می دهد که یک تخم مرغِ رشد نیافته چطور […]

۱۹

دی

تشخیص نر و ماده

تشخیص نر وماده بخشی از کتاب مرغان مروارید جزء رده پرندگان قرقاول محسوب می شوند. این مرغان به علت دارا بودن بدنی قوی و نسبتا گرد و توپر جلب توجه می کنند. بال های آنها کوتاه بوده و قدرت چندانی جهت پرواز کردن ندارند، دم آنها مانند دم مرغان خانگی پهن نبوده و ظاهری همانند آنها ندارند[…]

۱۹

دی

وزن گیری

مقایسه روند رشد مرغان مروارید و مرغهای گوشتی بخشی از کتاب بر حسب آزمایشات انجام شده از نظر مقایسه رشد در مراحل مختلف سنی بین مرغان مروارید و مرغهای گوشتی بطور کلی این نتیجه بدست آمده است که میزان سرعت رشد مرغان مروارید در حد قابل توجهی کندتر از مرغهای گوشتی میباشد بدین نحو که: ١. جوجه[…]