۱۹

دی

احداث مرغداری

شرایط و نکات فنی بخشی از کتاب مقدار فضائی که طیور برای زیست متعارف خود در آشیانه و یا سالنهای ویژه پرورش و نگهداری بدان نیاز دارند، بر حسب نوع و سیستم پرورش (روی بستر یا در قفس) نژاد (سبک یا سنگین)، شرایط آب وهوائی (سرد یا گرم) و سن حیوان (جوان یا مسن) متفاوت می باشد. […]