حراج!

نور سوله

3,000 تومان 2,000 تومان

توضیحات

برنامه نور و روشنائی

بخشی از کتاب

اجرای برنامه نور و روشنائی برای مرغان مروارید با این هدف دنبال می شود که رشد و تکامل ایندسته از طیور، بویژه رشد دوران جوانی آنها بنحو مطلوبی تنظیم شود، خاصه از بلوغ جنسی زودرس آنها جلوگیری بعمل آید. این امر مستلزم آنست که این مرغان از برنامه نور و روشنائی ویژه ای با توجه به کوتاه بودن طول مدت روشنائی (اصطلاحا برنامه روزهای کوتاه) استفاده نمایند، این امر سبب می شود که رشد جسمی و همزمان با آن رسیدن به مرحله بلوغ جنسی آهسته تر پیش رود و بدین ترتیب میتوان با تنظیم برنامه نور و روشنائی مناسب شروع مرحله تخمگذاری را بر حسب شرایط جسمانی مناسب حیوان تعیین کرد.

با توجه به بررسیها و تحقیقات انجام شده و با در نظر گرفتن هماهنگی های موردنظر بین تکامل جنسی و رشد جسمی این دسته از ……..