• حراج!

  جوجه مرغ شاخدار

  ۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  تخم مرغ شاخدار

  ۸,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  مرغ شاخدار

  ۹۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  کتاب پرورش مرغ مروارید

  ۳۵,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  نور سوله

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  سیستم گرمایش و سرمایش

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  دستگاه جوجه کِشی

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  بیماری ها

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  دمای محیط

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  نطفه سنجی

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  تشخیص نر وماده

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  استرس و وحشت

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  وزن گیری

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  ویتامین ها

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  واکسن – دامپزشک

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  مادر مصنوعی 

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  دماسنج

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  بستر و لانه مرغ

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  احداث مرغداری

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  مواد ضد عفونی

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  بلوغ – مراحل رشد و تکامل

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  سن و تعداد تخم گذاری

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  جمع آوری تخم ها

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  انبار دانه

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  بهداشت – آلودگی ها

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  دانخوری

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  آبخوری

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  جیره نویسی و تغذیه

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  تهویه

  ۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  تخم مرغ مرندی

  ۷,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان
 • حراج!

  تخم بوقلمون

  ۱۷,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان