۱۹

دی

دستگاه جوجه کِشی

کسب درآمد از طریق جوجه کشی پرندگان با دستگاه جوجه کشی / آموزش جوجه کشی پرندگان مختلف بخشی از کتاب یکی از راه های کسب درآمد با سرمایه گذاری نسبتاً کم استفاده از دستگاه جوجه کشی می باشد. با توجه به شرایط نامناسب  اشتغال و نیاز جوانان به کسب و کارهای سودآور و زود بازده در این […]

۱۹

دی

آبخوری

. آبخوری: بخشی ازکتاب این وسیله نیز باشکال مختلفی مانند ناودانی، تشتکی، سیفونی، قطره ای با پستانکی و مخروطی امروزه وجود دارد که به روشهای متفاوتی بر روی زمین یا بصورت آویز و سیستم کار دستی، یا نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک …………………………………………………