۱۹

دی

بیماری ها

شناخت واهم بیماریهای مرغان مروارید بخشی از کتاب بطور کلی بیماریهای طیور ممکن است بدو صورت عفونی و یا غیر عفونی بروز نمایند. بیماریهای عفونی خود به دو دسته تقسیم میشوند. ۱- بیماریهای عفونی مسری (مانند نیوکاسل، سل مرغی و …) ۲- بیماریهای عفونی غیرمسری (مانند تورم کف پا در طیور) در این دسته از بیماریها عفونت […]