۱۹

دی

نور سوله

برنامه نور و روشنائی بخشی از کتاب اجرای برنامه نور و روشنائی برای مرغان مروارید با این هدف دنبال می شود که رشد و تکامل ایندسته از طیور، بویژه رشد دوران جوانی آنها بنحو مطلوبی تنظیم شود، خاصه از بلوغ جنسی زودرس آنها جلوگیری بعمل آید. این امر مستلزم آنست که این مرغان از برنامه نور و […]

۱۹

دی

جیره نویسی و تغذیه

تغذیه مرغان مروارید بخشی ازکتاب  غذائی که در اختیار طیور بطور کلی قرار می گیرد، باید از ترکیباتی برخوردار باشد که بتواند احتیاجات حیوان را تامین نموده و علاوه بر آن به تولید تخم و یا گوشت و یا هر دوی آنها کمک نماید. جیره های غذائی مرغان مروارید از این قاعده مستثنی …………………………………………………..