۱۹

دی

دانخوری

دانخوری: . بخشی ازکتاب این وسیله که برای تغذیه مرغان از آن استفاده میشود، امروزه در اندازه های مختلف و اشکال متفاوت مانند ناودانی، استوانه ای، بشقابی و تشتکی شکل بصورت زمینی با آویز مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه عمل………………………………………………