۱۹

دی

دماسنج

دماسنج بخشی از کتاب بدون شک مهمترین عامل مؤثر در موفقیت عمل جوجه کشی حرارت است. میزان درجه حرارت از نظر کم یا زیاد بودن نه تنها بر روی تمام اعمال حیاتی جنین در جوجه کشی و درصد بازده جوجه تاثیر مستقیم می گذارد، بلکه در رشد و نمو و میزان مرگ و میر بعدی آنها هم […]