۱۹

دی

رطوبت محیط

رطوبت بخشی از کتاب اثر رطوبت و مقدار آن در امر جوجه کشی نیز حائز اهمیت فراوان است. در طی دوره جوجه کشی تخم ها بر اثر گرمای محیط ماشین  جوجه کشی مقدار قابل توجهی از رطوبت خود را از دست می دهند. اگر بحری جبران این رطوبت از …..