۱۹

دی

بستر و لانه مرغ

لانه تخمگذاری بخشی از کتاب  یکی از وسایل مورد نیاز جهت جمع آوری تخم مرغان مروارید و سایر انواع طیور لانه های تخمگذاری میباشند. این لانه ها که بر حسب نوع کاری که از نظر جمع آوری تخم ها انجام میدهند، تله تخمگذاری هم نامیده میشوند، بصورت های انفرادی یا دسته جمعی، یک طبقه با دوا طبقه، […]