۱۹

دی

نور سوله

برنامه نور و روشنائی بخشی از کتاب اجرای برنامه نور و روشنائی برای مرغان مروارید با این هدف دنبال می شود که رشد و تکامل ایندسته از طیور، بویژه رشد دوران جوانی آنها بنحو مطلوبی تنظیم شود، خاصه از بلوغ جنسی زودرس آنها جلوگیری بعمل آید. این امر مستلزم آنست که این مرغان از برنامه نور و […]

۱۹

دی

احداث مرغداری

شرایط و نکات فنی بخشی از کتاب مقدار فضائی که طیور برای زیست متعارف خود در آشیانه و یا سالنهای ویژه پرورش و نگهداری بدان نیاز دارند، بر حسب نوع و سیستم پرورش (روی بستر یا در قفس) نژاد (سبک یا سنگین)، شرایط آب وهوائی (سرد یا گرم) و سن حیوان (جوان یا مسن) متفاوت می باشد.[…]