۱۹

دی

ویتامین ها

تغذیه مرغان مروارید بخشی از کتاب غذائی که در اختیار طیور بطور کلی قرار می گیرد، باید از ترکیباتی برخوردار باشد که بتواند احتیاجات حیوان را تامین نموده و علاوه بر آن به تولید تخم و یا گوشت و یا هر دوی آنها کمک نماید. جیره های غذائی مرغان مروارید از این قاعده مستثنی نبوده و باید […]