۱۹

دی

تهویه

تهویه: بخشی ازکتاب یکی دیگر از نکات بسیار حائز اهمیت در ماشین های جوجه کشی، تامین اکسیژن بمنظور تنفس جنین طی مراحل رشد و تکامل خود در داخل تخم میباشد که از طریق تهویه مناسب امکان پذیر است. جنین در داخل تخم تمام مواد مورد نیاز خود را برای رشد بجز اکسیژن در اختیار دارد که آنرا […]